METEOROLOJİDE UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE DEPREM İLİŞKİSİ (2016)

METEOROLOJİDE UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE DEPREM İLİŞKİSİ

           Kadir Sütçü1                                                                                               Dr.Güniz Akıncı Kesim2

  1. Emekli  Öğretim Görevlisi MEB, İstanbul.  kadirs33@gmail.com      2. Emekli Öğretim Üyesi Profesör, İstanbul.  gunizkesim@duzce.edu.tr

ÖZET

Meteorolojik verilerin küresel uzaktan algılanmasında yararlanılan cihazlar olarak NASA tarafından tanımlanan uyduların, deprem tahminlerinde de etkili olduklarının ortaya konul  ması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu amaçla, 2008 yılından bugüne incelenen 400.000 üzerinde uydu görüntüsü ile yapılan araştırma sonuçları değerlendirilmiştir. Meteorolojik uydular için tanımlamanın,  “Uydular, yer hareketlerinin (depremlerin) yapmış olduğu basınçtan dolayı hava olaylarını küresel olarak inceleme olanağı sağlayan uzaktan algılama cihazlarıdır.” olarak doğrulanması konusunda öneri getirilmiştir. Depremlerin meteorolojik uydularla önceden tespitindeki isabetli tahminler gelişmelerde izlenmeli,  bu yönlü uydu gelişmeleri sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler:  uydu,  meteorolojik uydu, deprem tahmininde uydu

EARTHQUAKE RELATIONS WITH THE METEOROLOGICAL SATELLITE IMAGES

ABSTRACT

Meteorological data for the benefit of the global remote sensing devices as defined by NASA satellites, it also demonstrated to be effective in the earthquake prediction studies are underway. To this end, the research results are made with satellite imagery analyzed over 400,000 since 2008 were evaluated. The definition for meteorological satellites, “Satellites, ground movements (earthquakes) weather events are due to the pressure made by the remote sensing devices that enable global review.” a proposal was made on verification of accurate predictions in the early detection of earthquakes and meteorological satellite development should be monitored in this way satellite development should be provided.

Keywords: satellite, meteorological satellite, satellite earthquake prediction

Bilimsel Makalemi Okumak İçin Burayı Tıklayınız. http://www.dekos.istanbul/makalem3.pdf

6. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumunda Yayınlandı. Burayı Tıklayınız. 

https://www.researchgate.net/publication/308948139_METEOROLOJIDE_UYDU_GORUNTULERI_ILE_DEPREM_ILISKISI